Adatkezelési tájékoztató

Asbóthné Kriston Viktória/ dr. Tóth Katalin, Kováts- Késmárki Luca Ágnes, Gömöri Farkas Nikolett egyéni vállakozói  tevékenységéhez és a http://sillabusz.hu/ weboldal működéséhez kapcsolódó adatkezelésről

Bevezetés

Ez a Tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően biztosítja annak megismerését, hogy Asbóthné Kriston Viktória/ dr. Tóth Katalin, Kováts- Késmárki Luca Ágnes, Gömöri Farkas Nikolett egyéni vállakozók (a továbbiakban Adatkezelők) az alábbiakban részletezett feladatainak ellátása során a természetes személyek adataival milyen tevékenységet végez. Arról, hogy e tevékenysége közben milyen szabályok szerint jár el és betekintést ad az általa felhasznált adatok védelmére vonatkozó intézkedéseiről. Nem utolsó sorban információt nyújt mindazon jogokról, melyek érdekeik védelmében megilletik az érintetteket.

Adatkezelés történik minden olyan esetben, amikor Adatkezelő ügyfeleivel, üzleti partnereivel, szerződést köt, az ügyfelei ellátásához kapcsolódóan személyes adatokat tart nyilván vagy üzleti partnerei felé számlát állít ki. Esetenként jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve e személyes adatok egy részét külső szervezethez és/vagy hatósághoz továbbítja.

Jelen Tájékoztatóban részletezett szabályozás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [Ptk.], az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) [GDPR], a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény [Grt.], valamint 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról [Info tv.] alapján került kialakításra.

Adatkezelő a GDPR 13. cikke szerinti kötelező tájékoztatást az alábbiak szerint biztosítja az érintettek és az érdeklődők számára:

 1. Adatkezelők azonosító adatai:

 

Név: Asbóthné Kriston Viktória EV.

Székhely és postacím: 1152 Budapest, Dugonics u. 53.

Adószám: 63614990-1-42

Telefon: +3620 925 1379

 

Név: dr. Tóth Katalin

Székhely és postacím: 1141 Budapest, Zabla utca 5.

Adószám: 69461264-1-42

Telefon: +36703260535

 

Név: Kováts- Késmárki Luca Ágnes

Székhely és postacím: 7635 Pécs, Holló dűlő 3.

Adószám: 59460664-1-22

Telefon: +36302116928

 

Név: Gömöri-Farkas Nikolett

Székhely és postacím: 7400 Kaposvár Füredi utca 7. 4/1

Adószám: 59477172-1-34

Telefon: +36302933500

 

 1. A személyes adatok kezelésének elvei

Adatkezelő az alábbi elvek betartásával tevékenykedik:

 • A célhoz kötöttség elve: megmutatja, hogy Adatkezelő milyen cél érdekében tárolja, használja fel tevékenysége során természetes személyek adatait.
 • Az adattakarékosság elve: tehát a kezelt adatok köre adott célnak megfelelő és csak az ahhoz szükséges mértékű.
 • A pontosság elve: e szerint az Érintettek és a jogszabályi megfelelés érdekében is pontatlan személyes adatokat Adatkezelő haladéktalanul helyesbíti vagy törli.

Adatkezelő a személyes adatokat az érintettektől közvetlenül kapja. Magára nézve kötelezőnek fogadja el a tevékenységével összefüggően kezelt személyes adatok védelméhez kapcsolódó azon feladatok ellátását, melyek révén – adott esetben – segíti bizonyítani a Hatóságok, üzleti partnerek és az érintett ügyfelek számára is, hogy e tekintetben a Rendeletet és az Info. tv., valamint más, vonatkozó szabályozást is betartva járt el (elszámoltathatóság elve).

 1. Fogalmak magyarázata

Az Adatkezelési tájékoztató az alábbi fogalmakat használja:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„érintett”: az a természetes személy, akire nézve az Adatkezelő személyes adatokat kezel.

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„adatvédelmi tisztviselő”: a GDPR által meghatározott, az őt foglalkoztató/megbízó társaságnál személyes adatok védelme terén szakértői tevékenységet folytató, ill. az adatvédelemért felelős hatósággal (NAIH) kapcsolatot tartó személy. Egyes – jogszabályban előírt esetekben – kötelező, más esetekben javasolt lehet az foglalkoztatása.

 1. Az adatkezelés rendje

Adatkezelő tevékenysége során az általa bármilyen módon és mértékben megismert, az üzleti partnerek, az érdeklődők és az ügyfelek adatait ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, titoktartási kötelezettséget vállalva, a vonatkozó magyar jogszabályok és a GDPR előírásai szerint kezeli.  

A tevékenységéhez és a kapcsolódó feladatok ellátása keretében kapott adatokat Adatkezelő jogszerűen tárolhatja, a jogszabályok keretein belül azokat rendszerezheti, a szükséges mértékig felhasználhatja.

Adatkezelő az általa végzett adatkezelést azonnal megszünteti, amennyiben annak célja teljesült vagy megszűnt, ill. mérlegeli, ha azt az érintett kéri.

Adatkezelő profilozást, és automata döntéshozatalt nem alkalmaz.

 1. Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés részletezése, célonként

Adatkezelés célja: szerződéskötés

 • Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2013. évi V. tv. a Polgári törvénykönyvről
 • Mód: papír alapon
 • Kezelt adat: egyéni vállalkozó esetén név, telefonszám, e-mail cím;

nem magánszemély (cég, egyéb szervezet) megbízó esetén a megbízást intéző munkavállaló/kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe

 • Az adatkezelés ideje: a szerződés megszűnését vagy lejártát követő (pénzügyi-számviteli összefüggéseit is figyelembe véve) 8 év
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő

 

Adatkezelés célja: panaszkezelés

 • Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2013. évi V. tv (Ptk)
 • Mód: papír alapon és/vagy elektronikusan
 • Kezelt személyes adat: az érintett neve, telefonszám, e-mail cím, a panaszban önként megadott érintetti információ(k), szakvélemények
 • Az adatkezelés időtartama: 5 év
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő, adott panasz vagy kár rendezése érdekében az ügyintézésbe esetenként bevont ügyvéd

Az adatkezelés célja: számlázás

 • Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2000. évi C. tv a számvitelről; 2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről)
 • Mód: elektronikusan
 • Kezelt adat: név, lakcím/telephely, adószám
 • Az adatkezelés időtartama: 8 év
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő, megbízott könyvelő (szolgáltató), NAV, bank

Az adatkezelés célja: http://sillabusz.hu/ weboldal, „Jelentkezés” űrlap használata

 • Jogalap: az érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a. pont)
 • Mód: elektronikusan
 • Kezelt adat: szülő neve, e-mail cím, telefonszám.

FONTOS: Kérjük, hogy az üzenet szövegében személyes adatokat nem adjon meg! Erre majd a kapcsolatfelvétel során, egyéb módon fog sor kerülni. Amennyiben kéretlenül személyes adatokat kapunk ilyen módon, annak kezelésére nincs jogosultságunk, ezért azt azonnal, további adatkezelés nélkül töröljük.

 • Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő, Sillabusz Logopédiai műhely (szakmai partner)

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás / feladatellátás adminisztrációja

A személyes adatok felvétele (beleértve a státusz megállapításához szükséges egyéb információkat is) az Adatkezelő által végzett szolgáltatás(ok) elengedhetetlen részét képezik. A személyazonosító adatoknak az érintett személy részéről történő megadása önkéntes.

Az érintett önként fordul Adatkezelőhöz a szolgáltatásának igénybevétele (logopédiai) érdekében, az ellátásával összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére a személyes hozzájárulására van szükség. Amennyiben az érintett személy nem kíván hozzájárulni személyes adatai kezeléséhez, a szolgáltatás igénybevételére nincs mód. A 16. életévét be nem töltött gyermek ellátása / kezelése esetén legalább az egyik szülő/gondviselő jelenléte és a gyermek nevében az adatkezeléshez való hozzájárulása elengedhetetlen.

Az adatkezelési hozzájárulás írásban történik, az adatkezelés mikéntjéről (célja, időtartama, jogalapja, stb.) szóló tájékoztatást követően. A hozzájárulást (az aláírt nyomtatványt) Adatkezelő az adatok kezelésének befejezését követő 5 évig tárolni köteles, ezt követően visszaállíthatatlanul törli.

 • jogalap: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a. pont)
 • mód: papír alapon és elektronikusan
 • kezelt adatok köre: gyermek neve, anyja neve, születési ideje, lakcíme, szülei neve, elérhetősége, további információk az érintett gyermek egészségügyi státuszáról
 • Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a gyermek 18. életévének betöltéséig
 • Az adatokhoz hozzáfér: Adatkezelő, Sillabusz Logopédiai Műhely (mint szakmai partner)

Fontos: az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását a későbbiekben, bármikor visszavonhatja, vagy módosíthatja. A hozzájárulásának visszavonása az azt megelőző adatkezelésre nincs hatással (visszamenőleges hatálya nincs), de a további adatkezelést tiltja. Ezzel együtt a megkezdett kezelések folytatására sem lesz lehetőség.

Titoktartási kötelezettség:

A feladat ellátásához kapcsolódóan Adatkezelőt, mint szolgáltatót, az érintett állapotával kapcsolatos, valamint a szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. Függetlenül attól, hogy az adatokat közvetlenül az érintettől, vizsgálata vagy kezelése során, illetve közvetetten valamilyen egészségügyi dokumentációból vagy bármely más módon ismeri meg. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól az érintett írásban felmentést adott vagy a jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő.

A weboldalunk használatához kapcsolódó további adatkezelés („cookie”)

Amikor a látogató a http://sillabusz.hu/  weboldalunkat meglátogatja, egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie-t (továbbiakban: cookie vagy süti) helyezünk el a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat. Mi adatkezelőként kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló, továbbá a weboldalunk kényelmesebb használatát elősegítő sütiket használunk.

A „sütik” célja: egyesek elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez (session cookie – munkamenet süti), mások a weboldal kényelmesebb használatának elősegítésére szolgálnak.

A weboldalon az alábbi típusú cookiekat használjuk:

 1. Munkamenet sütik

A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A „munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a „sütik” a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

 1. Használatot támogató, kényelmi sütik

Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy weboldalunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (például: elfogadta a süti tájékoztatót és a kereső eredmény listájában kapott találatok milyen rendezési mód alapján kerüljenek megjelenítésre). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra és újra elfogadnia a süti tájékoztatót vagy beállítania, hogy milyen rendezési elv szerint szeretné megtekinteni az oldalon megjelenített tartalmakat. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

A kényelmi sütik által személyes adatokat nem rögzítünk, azt a kliens gép böngészője tárolja 1 hónapos lejárati idővel.

Biztonság:

 • Az oldal Üzemeltetője a sütik használata által sem jegyez ill. tárol saját eszközén semmilyen azonosítót vagy jelszót. A látogató a sütik alkalmazásával együtt is teljes biztonságban használhatja az oldal szolgáltatásait.

A böngésző süti beállításainak ellenőrzése, a sütik letiltása:

 • A böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását: egy részük alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Felhívjuk weboldal-látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet.

Hozzájárulás adatkezeléshez: mivel az oldal viselkedés-alapú cookiekat nem alkalmaz, ezért jogszerűen nincs szükség a weboldal látogatójának az általunk használt (kifejezetten a működést támogató) cookiek engedélyezésére. Az ehhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségét Adatkezelő a látogató weboldalra lépésekor teljesíti.

 

 1. Adatok átadása, továbbítása: nem a közvetlen feladatellátás részeként

Adatkezelő esetenként tevékenységéhez kapcsolódóan személyes adatokat továbbít harmadik személy részére. Az adatok továbbítása papír alapon és elektronikusan is történhet, mindkét esetben gondoskodva arról, hogy kizárólag a címzett részére legyen hozzáférhető az adat.

 • papír alapú továbbítás: személyes átadással vagy postai úton, kifejezetten a címzett részére
 • elektronikusan (e-mail): személyes adat az üzenet szövegében nem jelenik meg. Szükség esetén személyes adat küldése csatolt Excelben vagy tömörített fájlban történik, minden esetben egyedi jelszóval ellátva. A jelszó külön úton (pl. telefonon, sms-ben) kerül átadásra egy konkrét személy, címzett részére, amivel Adatkezelő garantálja a személyes adatnak illetéktelenek általi hozzáférhetetlenségét az adatküldés teljes folyamatában.

Elektronikus adatküldés esetén egyedi jelszóval ellátott, vírusvédett, kizárólag Adatkezelő tevékenységi körében használt számítógépről kerülnek elküldésre az adatok.

Adatkezelőtől – „szerződések teljesítése” vagy „jogszabályi megfelelés” jogalappal – adatátadás történik az alábbi adatfeldolgozóként vagy önálló adatkezelőként működő partnerek felé:

 1. Adóhatóság (NAV):
 • elérhetősége: https://nav.gov.hu/
 • adattovábbítás jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2000. évi C. tv a számvitelről; 2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről)
 • Az adattovábbítás célja: jogszabályi megfelelés
 • továbbított adat: név, cím, adószám
 • továbbítás ideje és módja: esetenként, elektronikusan

 

 1. Pénzügyi szolgáltató partner:

 

 • CIB bank, OTP bank, Raiffeisen Bank
 • Az adattovábbítás célja: számlák pénzügyi rendezése
 • Az adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
 • Átadott adatok köre: vezetéknév, keresztnév, szla szám
 • továbbítás ideje és módja: esetenként, elektronikusan

 

 1. Számlázó szoftver szolgáltató
 • Számlázz. hu
 • Ügyfélszolgálat: https://www.szamlazz.hu/szamla/ugyfelszolgalat
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont); jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2000. évi C. tv a számvitelről; 2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről)
 • A továbbított adatok köre: az érintett neve, számlázási neve, számlázási címe, e-mail címe
 • Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, NAV kapcsolat biztosításával
 • Az adattovábbítás ideje és módja: esetenként, elektronikusan

 

 1. Könyvelési szolgáltatók
 • Bodor és Társa BT. 1048 Budapest, Küldő Szilágyi út 106. (Asbóthné Kriston Viktória)
 • Adó és Társai Kft 1111 Budapest Zenta u.1.

 

 • Az adattovábbítás célja: számla könyvelése, könyvelési-számviteli feladatok ellátása szerződés szerint
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont); jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c. pont; 2000. évi C. tv a számvitelről; 2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről)
 • A továbbított adatok köre: az érintett neve, számlázási neve, számlázási címe, adószáma
 • Az adattovábbítás ideje és módja: esetenként, elektronikusan és papír alapon

Adatkezelőnek e Tájékoztatóban ismertetett adatvédelmi célú intézkedéseit és elvárásait megbízott partnerei ismerik és magukra nézve kötelezőnek elfogadva, saját eszközeikkel maguk is védik az Adatkezelőtől feldolgozásra kapott személyes adatokat.

 1. Az adatkezelésben érintett személyt megillető jogok

A tájékoztatáshoz való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Érintettet a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik, és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatok helyesbítéséhez való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő 15 napon belül eleget tesz.

Az adatok törléséhez való jog (,,az elfeledtetéshez való jog”): Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kémi, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az eset-re sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Az adatok zárolásához való jog: Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adathordozhatósághoz való jog: E joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az interneten megvalósuló adatkezelések kapcsán nem elegendő a törléshez való jogot biztosítani, hiszen az adatok nem csak egy adat-kezelőnél rögzülnek, hanem sok más adathordozón is, ezentúl a keresőmotorok a korábban tárolt verziókat is elérhetővé teszik. Az új általános adatvédelmi rendelet szabályai értelmében az internet sajátosságaira tekintettel azt is lehetővé tesszük, hogy az adatalany az adatok minden lehetséges elérési pontján töröltethesse azokat, hiszen csak ez vezet el a tényleges joggyakorláshoz.

A tiltakozás joga: Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről írásban tájékoztatást ad. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 1. Adatkezelésre vonatkozó egyéb rendelkezések

Az adatkezelés megszűnése

Adatkezelő töröl minden olyan személyes adatot,

 • melynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy
 • melynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre,
 • melynek kezeléséhez való jogot az érintett visszavonta, vagy az adatkezelést megtiltotta, vagy
 • melynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 1. Adatvédelmi panaszok kezeléséhez kapcsolódó eljárási szabályaink

Az eljárás: Adatkezelő panaszként kezeli és intézi az érintett természetes személyektől felé írásban jelzett minden észrevételt, amennyiben az adatvédelmi tárgyú, és Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakkal össze nem egyeztethető eljárásával vagy mulasztásával kapcsolatosan sérelmet fogalmaz meg (továbbiakban: panasz).

Panasszal élni a konkrét sérelem észlelésétől számított 30 napon belül lehet írásban, Adatkezelő elektronikus- vagy levelezési címére küldött bejelentéssel. A határidő túllépése jogvesztéssel jár.

A panasznak tartalmaznia kell legalább: a panaszos nevét, címét (e-mail címét), telefonszámát, a sérelem időpontját, a panasz konkrét körülírását, panaszos aláírását, valamint azt, hogy a panaszbejelentésben foglalt adatainak kezeléséhez a panaszbejelentéssel kapcsolatos eljárásban, a panasz aláírásával egyidejűleg hozzájárul. Ezen adatok és a nyilatkozat hiányában Adatkezelő a panasz kivizsgálását mellőzi és erről a Panaszost írásban értesíti.

Adatkezelő a Panaszos adatait kizárólag a panaszbejelentéssel kapcsolatosan kezeli, azt harmadik személyek részére, kivéve a jogszabályban rögzített hatósági, bírósági megkereséseket, nem adja ki, üzleti célokra nem használja fel.

Adatkezelő a panaszt kivizsgálja és arra a kézhezvételt követően 30 napon belül indokolt, írásbeli választ ad a panasz bejelentés módjával azonos módon (e-mailen vagy postai úton). Amennyiben a panasz kivizsgálására a 30 napos határidő nem elegendő, úgy Adatkezelő erről a panaszost tájékoztatja. Ebben az esetben a bejelentéstől számított 3 hónapon belül fogunk írásbeli, indokolt választ adni a bejelentéssel azonos módon.

Amennyiben Adatkezelő a panasz kivizsgálását követően azt állapítja meg, hogy a Panaszos panasza tényszerű és indokolt volt, úgy a sérelmének orvoslása módjáról és mértékékről a panasz elbírálásával egyidejűleg tájékoztatja a Panasztevőt.

A panasz elutasítása esetén Adatkezelő írásban tájékoztatja a Panaszost arról, hogy panaszával a továbbiakban fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) vagy sérelem esetén a Bírósághoz is. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége alább látható.

Az Infotv. 52. § (1) szabályozására tekintettel a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Ennek keretében az Infotv. 14. §-a alapján az adatalany kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés –  kivételével – törlését vagy zárolását.

 1. Az érintett tiltakozásának kezelésére vonatkozó eljárási szabály

Az érintett személy bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt a kérelemmel egyező, bizonyításra alkalmas alakszerűséggel (pl. írásban, elektronikus levélben) tájékoztatja.

Ha Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – azonnal megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett személy az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett jogai érvényesítése érdekében – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz vagy az Adatvédelmi hatósághoz (NAIH) fordulhat.

A Hatóság az érintetti jogok érvényre juttatását formalevelek kibocsátása útján segíti elő: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

Panaszbejelentés: NAIH 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11,

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

tel.: +36 (1) 391-1400

weboldal: www.naih.hu     

 

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő az érintettek személyes adatait elektronikusan kizárólag a vállalkozásban használt számítógépén tárolja, mely elektronikus és fizikai védelemmel is el van látva. Ily’ módon megakadályozva a jogosulatlan hozzáférés, adatmódosítás, továbbítás, törlés vagy megsemmisítés lehetőségét, ideértve a véletlen megsemmisülést, sérülést és a technikai változtatásából eredő hozzáférhetetlenség elkerülését is.

A papír alapú adattárolás minden esetben zárt helyiségben, zárt szekrényben valósul meg, illetéktelenek által hozzá nem férhető módon.

 1. Adatvédelmi incidens és kezelése

Adatvédelmi incidens: minden olyan tevékenység, beavatkozás vagy mulasztás, mely személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést tesz lehetővé.

Aki ilyet észlel Adatkezelő tevékenysége kapcsán, minél előbb jelezze telefonon: +3620 925 1379

 

Adatkezelő rögzíti a bejelentést és haladéktalanul megkezdi a kivizsgálását. Amennyiben az adatvédelmi incidens informatikai rendszert érintően következett be, akkor tájékoztatja az érintett adatbázisok üzemeltetéséért felelős szolgáltatókat.

A bejelentés megvizsgálása és az incidens kezelése érdekében Adatkezelő minden olyan információt begyűjt, ami szükséges lehet annak azonosítására, az esetleges károk csökkentésére és az elhárítás érdekében hozandó további intézkedések kialakítására. A lehetőségek szerint rögzíti

 • az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 • az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 • az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
 • a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét

 

Mindezeken túlmenően – a jogszabályi elvárásnak megfelelve – Adatkezelő 72 órán belül bejelentést tesz a Hatóság (NAIH) felé.

 

Adatvédelmi tisztviselő: Adatkezelő jelenleg nem foglalkoztat ill. nem bízott meg külső adatvédelmi tisztviselőt, erre a hatályos jogi szabályozás sem kötelezi.

Adatkezelési témájú kérdése, problémája esetén kérjük, forduljon közvetlenül Adatkezelőhöz a fentebb megadott telefonszámon!

 

Megjegyzés: Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót folyamatosan frissítse, ennek során a benne részletezett információkat – a jogszabályi változásokat is követve – egyoldalúan módosítsa. Az esetleges módosítás Adatkezelőnél munkaidőben elérhető.

Budapest, 2023. szeptember

Asbóthné Kriston Viktória EV.

Tóth Katalin EV.

Kováts-Késmárki Luca Ágnes EV.

Gömöri-Farkas Nikolett EV.

Scroll to Top